Stratejik Hedeflerimiz | Mühendislik Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Stratejik Hedeflerimiz

2024 Eğitim/Öğretim Hedefleri

 • Sektörde liderlik edebilecek üniversite deneyimi ile mezunlar vermek

 • Öğrencilerimizin potansiyellerini keşfedecekleri imkanlar sağlamak

 • En gelişmiş teknolojik ve mühendislik uygulamalarının içerildiği öğrenme deneyimleri sunmak

 • Mühendislik eğitiminde MUDEK akredite kriterlerini sağlamak

 • Sektöre yönelik uzmanlık kabiliyeti kazanmaları için, proje bazlı seçmeli dersler  ile öğrencilerimizin CV’lerine de koyabileceklerini öğrenim tecrübeleri kazandırmak.

 • Lisans Eğitim Ve Öğretimini Sağlam Akademik temeller Üzerinde Yenilikçi, Yaratıcı Yaklaşımlarla Sürdürmek,

 • Lisans programlarında bütüncül yaklaşımların ve HKÜ Mühendisliğe özgü MÜDEK temelli bir müfredatın değerlendirilmesi,

 • Lisans programlarında uluslararasılaşmanın ve ülke çapında tanıtımın artırılması, etkinleştirilmesi,

 • Öğretimin sadece sınıf kapalı ortamından proje oluşturularak genişletilmesi ve deneye, projeye dayalı öğretim yöntemlerinin teşvik edilmesi,

 • Lisans eğitiminde araştırma seviyesinin artırılması, Lisansüstü eğitim ve öğretimi yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla güçlendirilmesi,

 • Lisansüstü programlarda not ortalaması yüksek, başarılı öğrencilerin özendirilmesi için mekanizmalar oluşturulması,

 • Doktora mezunlarımızın artması ile niteliklerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılması için yöntemler geliştirilmesi, araştırma alanında daha ileri seviyeye ulaşılması,

 • Lisans, Lisansüstü öğrencilerin gerek yurt içinde, gerekse uluslararası alanda deneyim kazanmasının ve iş imkanlarının artırılması için teşvik bulunması,

 • Lisansüstü tez süreçlerinin etkinliğinin artırılması,

 • Laboratuvarların zamanla kullanımı neticesinde eskiyen alet ve düzeneklerinin yenilenmesi, teknolojik ihtiyaç durumuna göre elektromagnetik ve antenler gibi yeni laboratuvarlar kurulması,

 • Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilme hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi,

 • Bu bağlamda öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana tasarım deneyimiyle, mühendislik uygulamasına hazır hale getirilmek,

 • Fakültemiz akreditasyon süreci kapsamında Müdek’in programının uygulanması ile gelişme elde etmek,

 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, mezuniyet proje dersi, Y.Lisans Tez yönetimi, ders yükü alanlarındaki faaliyetleri izlemek ve geliştirmek,

 • Eğitim faaliyetinde yeni teknolojileri hayat geçirmek,

 • Akademik yılda derslerin uygulamalı öğretimi için ortamı olan olan  laboratuvar ders uygulamalarına daha fazla ağırlık verilmesi,

 • Laboratuvar imkanlarının artırılmasını sağlamak,

 • Yapılacak anketler sayesinde niteliklerin ne kadar sağlandığının ölçülmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması,

 • Proje tabanlı eğitim-öğretimi, HKU mühendislik eğitiminde esas öğretim metodu olarak uygulamak ve proje tabanlı öğretimi mühendislik eğitiminde düşünce tarzı olarak tanıtmak,

 • MÜDEK akreditasyonu ve şartlarını sağlayarak ulusal ve uluslararası tanınmış mühendislik müfredatı ve standartlarını oluşturmak

 • Kaliteli öğrenim ortamı ve olanaklarını sağlayarak için fiziksel altyapıyı geliştirmek ve güncellemek

 • Eğitim-öğretim, araştırma ve girişimcilik alanlarında, fakülte faaliyetlerine katkıda bulunacak, yüksek beceri ve kapasiteye sahip akademik kadroyu oluşturmak

 • Benimsenen aşağıdaki program çıktıları dikkate alınarak,

PÇ1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi vermek.
PÇ2. Proje tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisini vermek.
PÇ3. Belirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreci tasarlama becerisi vermek.
PÇ4. Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazandırmak.
PÇ5. İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak.
PÇ6. Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluklar kazandırmak.
PÇ7. Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
PÇ8.Mühendislik mesleğinin küresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
PÇ9. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini ve hayat boyu öğrenme yeteneğini kazandırmak.
PÇ10. Güncel olaylar hakkında bilgi ve bu olayların mühendislik mesleği üzerine etkileri konusunda bilgi kazandırmak.
PÇ11. İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli; teknik, kabiliyet ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi kazandırmak.
PÇ12. Farklı mühendislik sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.

 • Oluşturulan Yapılı Çevre Araştırma Merkezi (YAÇEM, Built Environment Research and Innovation) kapsamında disiplinler arası araştırma gruplarını geliştirmek, araştırma kültürünü artırıp derinleştirmek ve aşağıdaki konular dâhil olmak üzere Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat mühendisliği konularında oluşan bilimsel uzmanlık alanlarını ilerletmek,

    • Yapay Zekâ
    • Computer Vision
    • Enerji
    • Malzeme
    • Yapı Bilişimi ve Yönetimi

 

2024 Araştırma Hedefleri

 • Mühendislik ve Mimarlık alanlarında belli konular üzerinde odaklanmış araştırma grupları oluşturmak,

 • Enerji, İnşaat MalzemesiTeknolojileri, Yapı Bilişimi Teknolojileri ve Yönetimi, Kültürel Miras, Yapay Zekâ ve Bilgisayarlı Görüntüleme gibi alanlarda, ekonomik/sosyal ihtiyaçlara yönelik olarakaraştırma ve topluma/sektöre yönelik uygulama projeleri yapmak,

 • Akademik personelin araştırma potansiyellerini, maksimum seviyeye çıkartmak ve derinlik kazandırmak,

 • Küresel bilgi değişimi,iş birliği ve ortaklıklar geliştirmek,

 • Yapılı Çevre alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte etkin ve katkı sağlayan bir fakülte olmak,

 • HKÜ Mühendislik Fakültesi bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek,

 • Nitelikli araştırmanın sürdürülmesi, bu kültürün yaygınlaştırılması,

 • Bilim, araştırma, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması,

 • Araştırmacı akademik kadroların ve kaynaklarının güçlendirilmesi,
 • Araştırma kaynaklarından daha fazla istifade edilmesi için imkanların artırılması,

 • Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olanaklarının geliştirilmesi,

 • Bu kapsamda, fonlanmış proje, patent, TTO uzman modül, SCI ve yayım, kitap, konferans alanlarında kriter ve puanlama dikkate alınarak ilerleme sağlanması,

 • Fakültemizde yürütülmekte olan akademik çalışmaların daha iyi ve etkin bir seviye getirilmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi için tedbirler almak,

 • Disiplinler arası ortak çalışma ve proje konularının daha fazla artırmak,

 • İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendislik alanlarının ortak olarak ilgilendirebilecek konuların, bu disiplinler arası çalışmayı artıcı yönde destek olacak şekilde belirlemek,

 • Safhalar halinde ve öğrenci seviyesinden başlayarak akademik kadro seviyesine kadar tüm fakülteyi bütünleştirici yürütme yapmak,

 • Çalışma konuları belirlenerek fakültede yapılacak bir tanıtımla tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize sunulmak ve ilgi ve farkındalık seviyesinin artırılmasını sağlamak,

 • Akademik kadro ve öğrenci arası iletişim ve akademik  çalışma ortamı daha  etkin ve verimli olmasını sağlamak, ve elde edilen sonuçların derslere  yansıtılması ve projeler ile uygulama alanı bulunmasını sağlanmak,

 • Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Yapılı Çevre Araştırma Merkezi (YAÇEM)’nin daha etkin olarak faaliyet sahasıyla bütünleştirilmek,

 • Mevcut olan kültürün daha ileri götürülmesi sağlamak ve Fakültemizin bağlı bulunduğu Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da azami istifade edilmesini sağlamak,

 • Stratejik Planları kapsamında Yapılı Çevre Araştırma merkezi ile disiplinler arası araştırma grupları oluşturmak, araştırma kültürünü artırıp derinleştirmek, Bilgisayar, Elektronik ve İnşaat mühendisleri konularında bilimsel uzmanlık oluşturmak,

 • Bununla birlikte her yıl istenilen yayın performans değerlendirme ve öğretim üyesi iş yükü raporlarıyla araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı izlenmek,

 • Öğrencilerimize araştırma ve proje çalışmaları yaptırarak analitik düşünme kapasitelerini geliştirmek ve ömür boyu öğrenme becerileri ve yetenekleri kazandırmak,
 • Akademik personelin, araştırma projeleri, yayınlar ve sektörle alakalı uygulama projeleri yaparak, kitap, makale, bildiri, patent gibi çıktılar üreterek, araştırma gruplarından oluşan Yapılı Çevre Araştırma Merkezini kurmak ve araştırma kültürünü derinleştirmek

 

2024 Sektörel Aktivite Hedefleri

 • YAÇEM ile disiplinler arası çalışmayı gerektiren Yapılı Çevre alanında sektöre ile işbriliği,

 • Farklı disiplinlerden akademisyenlerin fikir alışverişinde bulunarak sektörde bilimsel destek sağlanması,

 • Eleştirelbilimsel düşünebilme kabiliyeti ile çevre kültürünün aşılandığı bir eko- sistem oluşturmak,

 • Özellikle sürdürülebilirlik alanında çevreye, topluma, şehre, ekonomiye katkı sağlamak araştırma vizyonumuzun ilkesel yönünü oluşturmaktadır.

 • Endüstride Uygulamalı Eğitim (COOP-Eğitimi) ile öğrencilerimize proje bazlı eğitimin en son aşamasında daha öğrenci iken sektörde çalışarak iş tecrübesi ve olgunluğu kazandırmak,

 • Kalyon Grubu ile inşaat ve enerji sistemleri projelerinde ortak çalışmalar yürütmek ve araştırma ve geliştirmelere katkı sağlayarak çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek

 • Endüstri ile iş birliğinin artırılması (Teknopark – kümeleme), mühendislik odaları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği kurmak, mühendislik uygulamalarında, son teknoloji ve bilgilerin paylaşıldığı endüstri-akademi ağının kurulması ve derinleştirilmesi.

 

2024 Girişimcilik Hedefleri

 • Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı, kendi iş yerlerini kurmaları konusunda, kampüs ve sektör tabanlı teknoparklar ile desteklemek

 • En güncel mühendislik uygulamalarının ve bilgilerinin paylaşıldığı, uygulayıcıların, eğitim ve seminerler ile bilgi ve becerilerinin güncellenebildiği iş dünyasına yönelik ağ oluşturmak

 • Kalyon Grubu ile Enerji sistemleri ve inşaat alanlarında stratejik ortaklıklar geliştirmek

 • İnşaat sektörüne tamamına yönelik olarak, disiplinler arası tasarım ve yapım felsefesini içeren BIM (Building Information Modelling and Management) konusunda katkı ve destek sağlamak,

 

2024 İdari Yönetim Süreç Hedefleri

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde alınan kararlar için süreçlerin daha katılımcı olarak alınmasını sağlamak,

 • Dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanları tarafından yapılan toplantı, serbest görüşmeler ve mail yoluyla akademisyenlerin görüşlerinin alınmasını sağlamak,

 • Öğrenciler ile gerek ofis saatlerinde gerekse ders saatlerinde yapılan görüşmeler ile öğrencilerin beklentileri dikkate alınmasını temin etmek,

 • MÜDEK dış danışma kurulunda da yer alan sektörün önemli temsilcileri ile, işveren kurumlarla, endüstri ile iş birlikli eğitim yaptıran firmalarla, mezun öğrencilerle ve yarı zamanlı öğretim elemanlıyla iletişim ve görüşmeler planlamak,

 • Tespit edilen girdileri karar süreçlerinde uygulamak,

 • Süreçlerin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlamak, bu maksatla uygun ortamlar oluşturmak,

 • Gerek MÜDEK, gerekse programların geliştirilecek süreçler oluşturmak,

 • Mühendislik fakültemizde değerlendirme süreci kapsamında Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehdit (SWOT) analizi yapılmak,

 • Laboratuvarlar, sınıflar ve fakültemizin ilgili bölümleri kontrol altında tutulmak, herhangi bir teknik hizmet ihtiyaç durumunda bu hizmet tedarik etmek,

 • Kontrolün daha etkin olarak yapılması maksadıyla fakültemiz bünyesinde sınıf, oda, laboratuvar, destek sistemi gibi yerlerin hangi bölüm sorumluluğunda olduğunun liste ve oda numarası ile belirtilmek,

 

2024 Planlanma ve Yürütme Süreçleri Hedefleri

 • Öğrenci kaydı ve yenilenmesinde OBS veri girişi, öğrencinin ders devam zorunluluğu durumu, COOP durumu, dersin tekrarı gibi verileri ilgili bölümlerden tam ve doğru olarak girilmesini takip etmek, gerekirse düzeltici tedbirler alınmasını sağlamak,

 • Öğrencilerin verilerinin takibi ve düzenli hatasız tutulmasını sağlamak,

 • Ders kayıt, kontrol, takip ve düzeltme sistemi oluşturmak,

 • İdari süreç ihtiyaç durumuna göre tespit edilen konukların Fakülte Kurulu Toplantı günden maddesine almak ve çözüm bulunmasını sağlamak,

 • Bölüm Başkanlıklarının belli periyotlarda bölüm öğretim üyeleri ile süreç ve işleyiş toplantıları düzenlemesi ve, bölüm kültürü oluşturulmak,

 • Bölüm bünyesinde oluşturulan bu kültürün, Fakültemiz bünyesinde tesis edilecek ortak kültür ile bütünleştirilmesini sağlamak,

 • Mevzuatta yer alan konulara ilave olarak, bölümlerimiz ve fakültemizin mühendislik boyutuna uygun olarak da bu kültürü geliştirmek,

 • Fakültemize yeni katılan öğretim üyelerine oryantasyon programı kapsamında bu ortak kültür sunmak ve nasıl, kimle, ne zaman, nerede, ne yapılacağını planlamak,

 • Yeni katılan öğrencilerimize de mühendislik oryantasyon programı uygulamak,

 • Fakültemizde her birim için süreç tanımını geliştirilmek ve bu maksatla, her bir personelimizin hangi görevi, kime karşı sorumlu olarak yaptığı, nasıl rapor vereceği, kendisinden ne beklendiği, planlama yaparken nelere dikkat edeceği ve nasıl yapacağını içeren görev tanımları geliştirilmek,

 • İş yükü modeli, değerlendirme süreçleri ve standartları, öğrenci kayıt yönetmelikleri, etik prensiplerin hassasiyetle uygulandığı, akademik görev ve sorumlulukların planlanması ve uygulanmasına yönelik kurumsal yapı ve verimliliği artırmak

 

2024 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Hedefleri

 • MÜDEK programı kapsamında eğitim ve öğretim süreçleri akredite olma süreci devam etmekte olup, bu süreçte fakültemizin ve öğrencilerimizin şartlarını en iyi sağlayacak şekilde gelişimin sağlanmak,

 • Yapılacak anketlerde hedefin ne olduğu, neyin ölçüleceği belirlenmesi amacıyla en uygun soruların gündeme alınmak,

 • Öğrencilerimizin başarı seviyelerinin artırılması için elbirliğiyle gayret gösterilmesi maksadıyla geri beslemeler alınmak ve personelin kendi iç sorgusunu yapmasını sağlamak,

 • Öğrencilerimizin İngilizce seviyesi geliştirilmesi için program teklifleri yapmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu konuda destek programı oluşturmak,

 

2024 Sosyal Faaliyet Süreçleri Hedefleri

 • Ayın belli haftalarında bölümlerin kendi içinde, fakülte bünyesinde, Araş.Gör. Öğretim üyesi, ilgili personel ve öğrencilerin katılımıyla sosyal faaliyet yapmak,

 • Öğrencilerimiz ile görüşme onların görüşlerini almak için sistem oluşturmak,

 • Karşılıklı güvenin artırılması, anlatılamayan problemlerin algılanması, varsa çözüm yollarının aktarılması için fırsatlar oluşturmak.

 • Akademik personel memnuniyet oranını artırmak,

 • İdari personel memnuniyetin oranını artırmak,

 • Öğrenci memnuniyet oranını artırmak,

 • Toplum ve çevre için gerekli sorumlulukları yerine getirme bilincini her düzeyde yerleştirmek.

 • Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, çekmek ve geliştirmek.